KPSS Web
2020 KPSS Haber ve Bilgi Sitesi

Sosyal Güvenlik Kurumu 50 Adet Personel Alımı İlanı

0

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 50 adet personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın detaylarını konumuzda bulabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu 50 Adet Personel Alımı İlanı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 50 kişi.

Geçerli Kl’SS sınavları: 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları. Yazılı Sınav Tarihi: 8-9 Temmuz 2017 (Cumartesi ve Pazar Günleri)

Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 16/05/2017-26/05/2017 tarihleri arası.

Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Yazılı Sınava Başvuru Yeri ve Şekli: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Simon Bolivar Caddesi No: 23 Çaııkaya/ANKARA).

Başvurular, şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurularda evrakların 26/05/2017 günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yazılı Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Aday başvuru formu (Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden ya da www.sgk.gov . tr web sitesinden temin edilebilir),

İki (2) fotoğraf.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi,

Yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti (aslı gösterilmek şartıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından onaylı sureti).

Sınava girecek adaylara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, sınav zamanı ve yerini belirten fotoğraflı “adaylık (sınav giriş) belgesi” verilir. Sınav giriş belgeleri, adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar, sınav esnasında, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadırlar. Sınava katılabilme şartlarını haiz olmayanlara sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

Yazılı sınav sonuçları; yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste Kurum Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile grup başkanlıkları binalarında asılmak ve Kurumun internet sitesinde (www . sgk.gov . tr) yayınlanmak suretiyle açıklanacaktır.

Sözlü sınava katılacak adaylardan istenilecek belgeler, yazılı sınav sonuçlarının ilan edildiği listede duyurulacaktır.

2- SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak, Sınavın yapıldığı 2017 yılının Ocak Ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlanılın hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, İktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtiçi ve yurt dışındaki yükseköğretim kuruml arından mezun olmak,

ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS); KPSSP46 veya KPSSP113 yahut KPSSP118 puan türlerinin birisinden 80 ve üzerinde puan almak ve sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde bulunmak (2015 ve 2016 KPSS sınavları ve bahsedilen puan türleri birlikte değerlendirilecek olup, son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

Siiıesi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vermiş olmak, şartları aranır.

3- YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI VE DİĞER BİLGİLER

Sınavlarda başarılı sayılmak için, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 29, 32 ve 33 üncü maddelerinde başarılı sayılmak için öngörülmüş puanları alınış olmak gerekir.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı sonuçları; sınavı asil veya yedek olarak kazananları, başarı sırasını gösterir liste Kurum Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile grup başkanlıkları binalarına asılmak ve Kurumun internet sitesinde (\vw\v.sgk.gpv.tr) yayınlanmak suretiyle açıklanacaktır.

Giriş sınavını kazanan adaylardan istenilecek belgeler ayrıca duyurulacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yazılı ve sözlü sınavlar. Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 24 üncü ve 3 1 inci maddelerinde belirtilen konulardan yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ADAY BAŞVURU FORMU
T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

08 – 09 Tenmıuz 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak istiyorum.

Arz ederim.

…/…/2OI7 (İmza)

FOTOĞRAF
KİMLİK BİLGİLERİ
T.C. Kimlik No: ?????? Doğum Yeri
Adı Soyadı Doğum Tarihi
Baba Adı Cinsiyeti Erkek 1 1 Bayan 1 1
Ana Adı Medeni Hali
EĞİTİM BİLGİLERİ
Üniversite Denklik Bilgisi
Fakülte Denklik Bilgisi
Bölüm Denklik Bilgisi
Sınava Katılmasına Esas Bitirdiği Son Okulun
Numarası Yılı Derecesi
KPSS BİLGİLERİ (Geçerliliği Devam Eden )*
Yılı Türü Puanı Yılı [Türü Puanı
ASKERLİK BİLGİLERİ
Yaptı Terhis Tarihi Tecilli Tecil Bitim Tarihi
Muaf Muafiyet Nedeni
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
Posta Kodu Elektronik Posta
Semt/ilçe Telefon (cv)
İl Telefon (Cep)
Baba (Adres, Tel)
Anne (Adres, Tel)
DİĞER BİLGİLER
Adli Sicil Kaydı Var [ | Yok Açıklama
Görev Yapmasına Engel Durum(Sağlık vs) Var [ ] Yok Açıklama
Daha önce bu sınava girmişse yılı/yılları
Hakkında bilgi verecek akraba dışındaki iki kişinin ad ve soyadları, açık adresleri ve telefon numaraları 1-
2_

ADAY BAŞVURU FORMU EKLERİ

1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi aslı veya onaylı örneği

2- Diploma veya Çıkış Belgesi aslı veya onaylı örneği,

3- 4,5 x 6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

Başvuru esnasında istenen belgelerin aslı ibraz edilerek fotokopileri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına onaylatılabilir.

*Sınav ilanında açıklanan mezun oldukları fakültelere göre KPSSP46 veya KPSSPI 13 yahut İKPSSP1 İS puan tiirii yazılacak.

AÇIKLAMALAR

1- Başvuruyla ilgili Başkanlığımızca “aslı gibidir” şeklinde onaylanan belgeler iade edilmeyecektir.

2- Başvuru formu okunaklı şekilde ve mürekkepli kalemle yazılmalı, istenilen belgeler fonna eklenmelidir.

3- Bütün yazılı ve sözlü haberleşmeler “haberleşme adresi ve telefonu” ile yapılacaktır.

4- Son Başvuru Tarihi: 26/05/2017

5- Başvuru Yeri : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sion Bolivar Cad. No:23 Çankaya/ANKARA

6- Başvuru Şekli : Başvurular elden veya posta ile yapılabilir (Postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.)

7- İrtibat Telefonları : 0 312 40S 30 00 – 0 312 442 10 88

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.